1556165288 เข้าชม : 202 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2 เมษา ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีมติให้เป็นวันรักการอ่านของทุกปี ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน อาทิ เช่น ประกวดร้องเพลง บิงโก ฝึกประโยคลิ้นพันกัน ระบายสี ฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนคนทั่วไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 20 ครั้ง )
เข้าชม : 62 ครั้ง )
เข้าชม : 68 ครั้ง )