1560238967 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านแพง นำคณะครูกศน. 

เข้าร่วมหน่วยบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองแวง จังหวัดนครพนม ให้บริการการสาธิตทำป๊อบคอร์น และ

การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร ต่าง