1577086824 เข้าชม : 552 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อำนวยการกศน. อำเภอบ้านแพง มอบหมาย

ให้คุณครูปาณิสรา  วรกา และคณะเข้าร่วมหน่วยออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ สาธิตการทำข้าวโพดอบเนย กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านน้องๆนักเรียน ระบายสี บริการวารสารฉบับใหม่และวารสารวิชาการ ด้านต่างๆ แก่ประชาชนผู้เข้า

ร่วมงาน  ณ ศาลาวัดวัดโคกซาด บ้านนาข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม