1586838100 เข้าชม : 152 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บรรณารักษ์ห้องสมุด และครูกศน.ตำบลบ้านแพงและตำบลนางัว

จัดโครงการหมุนเวียนหนังสือสู่ กศน.ตำบลและบ้านหนังสือชุมชน ออกให้บริการสลับหมุนเวียน

หนังสืิอพิมพ์ และทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิดกับบ้านหนังสือชุมชนแต่ะละตำบล