1616603855 เข้าชม : 180 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวสาสิริยากร อุดทา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน บ้านแพง ให้เข้าร่วมการอบรมโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกาย  จิต สมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 37 ครั้ง )
เข้าชม : 40 ครั้ง )