1629096213 เข้าชม : 20 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบ้านแพง และบรรณารักษ์

จัดกิจกรรมการประเมินระดับการรู็หนังสือ (การอ่านออกเขียนได้) ของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ

นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพง